Shpallje

Call for Proposals for Sub-Grant “CONEX Balkan: Covid-19 Nexus response for improving the socio-economic situation of marginalized people in 6 Western Balkan countries”

Thirrje për propozime për nën-grante “CONEX Balkan: Covid-19 Nexus përgjigje për përmirësimin e situatës socio-ekonomike të njerëzve të margjinalizuar në 6 vende të Ballkanit Perëndimor” 

Call for expert on feasibility analysis on behalf of Caritas Kosova for the project Your Job 2

Project SOCIETIES 2 is looking following experts: TRAINERS FOR REALIZATION OF NON-FORMAL TRAINING

FTESË PËR TENDER - FORCIMI I QËNDRUESHMËRISË TE TË MOSHUARIT DHE PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZAURA GJATË COVID-19 DHE KATASTROFAVE TË ARDHSHME

Invitation for bid - StopandHelp

Thirrje për shprehje të interesit - Ekspert i Strategjisë për ngritje të fondeve

Thirrje për shprehje të interesit - Ekspert i Burimeve Njerëzore

POZIV NA TENDER - Predlozi projekata

Projekat „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i buduc╠üih katastrofa“ trogodišnja je inicijativa u regionu zapadnog Balkana, koju koordinira Crveni krst Srbije, a podržavaju Evropska unija, Austrijska razvojna agencija i Austrijski Crveni krst. Pokrenut krajem 2020. godine, projekat povezuje partnere iz civilnog društva iz Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i sa Kosova, kao i velike mreže civilnog društva koje predstavljaju starije osobe i osobe sa invaliditetom na nivou Evropske unije.

FTESE PER TENDER - Projekt Propozime

Projekti ‘’Forcimi i qëndrueshmërisë te të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara gjatë COVID-19 dhe katastrofave të ardhshme’’ është një iniciativë trevjeçare në rajonin e Ballkanit Perëndimor, e koordinuar nga Kryqi i Kuq i Serbisë dhe i mbështetur nga Bashkimi Evropian, Agjensia Austriake për Zhvillim dhe Kryqi i Kuq Austriak. Filluar në fund të vitit 2020, ai lidh partnerët e shoqërisë civile nga Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Shqipëria, dhe dhe rrjete të mëdha të shoqërisë civile që përfaqësojnë personat e moshuar dhe personat me aftësi të kufizuar në nivel të Bashkimit Evropian.

Call for Expert for accessible communication

Announcement - Guidance Counsellor

Call for Expert for accessible communication

Call for Expert for accessible communication

Call for Consultant

Announcement - Guidance Counsellor

B52 Contract Singing Notice, Cik-RC 002 2021 121

B52 Contract Singing Notice, Cik-Con 001 2021 121

Ftese per Aplikim - Gratë, pakicat, refugjatët, personat e zhvendosur brenda vendit (PZHBV) dhe personat me aftësi të kufizuara nga rajoni i Prizrenit dhe Gjakovës. • Të jetë i motivuar, mendjehapur dhe i interesuar për të fituar aftësi të reja. • Bëhuni gati për përvoja të reja në kërkimin e punës dhe vetëpunësimit

NOTICE ON THE DECISION OF THE CONTRACTING AUTHORITY - Procurement No. Cik-RC 002-2021 121

NOTICE ON THE DECISION OF THE CONTRACTING AUTHORITY - SUPPLY WITH IN-KIND RELIEF ITEMS (FOOD AND NON-FOOD ITEMS)

CONTRACT NOTICE_Supplies_CaritasKosova_RC

CONTRACT NOTICE_Supplies_CaritasKosova_Conex

TRAINERS FOR REALIZATION OF NON-FORMAL TRAINING - Application Form - Curricula Modul 1 - Social management - ToR

Call for External Expert/ Project Evaluator - My Right – Inclusive Education in Armenia and Kosovo - ToR

Ftesë për pjesëmarrje në trajnim për studentë të shkencave sociale / Invitation to participate in training for social science students

Knowledge Management Consultant - Mitrovicë, Ferizaj

Thirrje per shprehje te interesit - Auditimi per Caritas Kosova

Call for painting service

Call for video production

Call for promotion material printing

Call for internes

Thirrje për Propozime/Grante për Organizatat e Shoqërisë Civile

Caritas Kosova dhe Qendra Për Jetë të Pavarur në kuadër të projektit “SOCIETIES2” e financuar nga Bashkimi Evropian, shpallë thirrje publike për propozime të projekteve për organizatat e shoqërisë civile në Kosovë.

Do të financohen të paktën 8 projekte me vlerë nga 5,000 € deri në 8,250 €.
Thirrja do të qëndroj e hapur deri më 15.11.2020 (deri në ora 20:00).

Përshkrimin e plotë të thirrjes, së bashku me formularët e aplikimit, mund t’i gjeni të bashkangjitura më poshtë:
• Formulari i Aplikimit 1
• Formulari i Aplikimit 2 (për bizneset sociale)
• Deklarata e Aplikuesit
• Deklarata e Partnerit
• Udhëzimi për projekt propozime

Për çdo pyetje eventuale, si dhe aplikacionet, ju lutem t’i dërgoni në email: [email protected]

Poziv za podnošenje predloga projekata/grantovi za organizacije civilnog društva

Caritas Kosova i Center for independent Living, u okviru projekta “SOCIETIES 2” koji finansira Evropska Unija objavljuju Javni poziv za podnošenje predloga projekata za organizacije civilnog društva iz Kosova.
Finansiraće se najmanje 8 projekata u vrednosti od 5,000 € do 8,250 €.

Poziv se odnosi na organizacije osoba sa invaliditetom i socijalna preduzeća koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom. Poziv je otvoren do 15.11.2020 (do 20 časova).
U prilogu su dokumenti za preuzimanje.
• Prijavni Obrazac 1
• Prijavni Obrazac 2
• Izjava Podniosioca
• Izjava Partnera
• Smernice

Sva pitanja u vezi sa Pozivom kao i predloge projekata slati na mejl: [email protected]

THIRRJE - për Trajner/Ekspert në fushën e Arsimit Gjithëpërfshirës

CALL FOR CANDIDATES – DEVELOPMENT OF NON-FORMAL TRAINING PROGRAMS FOR CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS

Caritas Kosova kultivon dhe promovon: Dashuri, Solidaritet dhe Paqe