Forcimi i qëndrueshmërisë së personave të moshuar dhe personave me aftësi të kufizuar gjatë COVID-19

Caritas Kosova ka luajtur rol të rëndësishëm në orfimin e shërbimeve shëndetësore dhe sociale për kategoritë e cenueshme, sidomos për të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuar, edhe gjatë periudhës së pandemisë.

Në përgjithësi ky projekt ka për qëllim që të kontribuojë në fuqizimin e qëndrueshmërisë së personave të moshuar dhe personave me aftësi të kufizuar në Ballkanin Perëndimor gjatë Covid-19 dhe katastrofave të ardhshme. Në mënyrë më specifike ky projekt synon që personat e moshuar, personat me aftësi të kufizuar, OShC-të dhe organizatat tjera lokale, të janë më të aftë për të përballuar situatën me Covid-19 në Kosovë.

Ky projekt regjional zbatohet në Kosovë, Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Maqedoni të Veriut, Mal të Zi dhe Serbi.

 

Projekti mbështetet nga:
Bashkimi Evropian dhe Agjencia Austriake për Zhvillim (ADA)

 

Menaxhohet nga:
Kryqi i Kuq në Serbi

 

Caritas Kosova kultivon dhe promovon: Dashuri, Solidaritet dhe Paqe