Caritas Kosova promovon shkollimin profesional

16.07.2020

Në kuadër të promovimit të shkollave profesionale në Ferizaj dhe Mitrovicë, Caritas Kosova së bashku me OJQ Mundësia dhe Kuvendin Rinor të Ferizajt filluan një fushatë në lidhje me përfitimet në zhvillimin e mëtutjeshëm profesional të nxënësve nga shkollat fillore, konkretisht të nxënësve të klasës së 9-të.

Caritas Kosova promoviše stručno obrazovanje

U okviru promocije strukovnih škola u Ferizaj i Mitrovici, Caritas Kosova zajedno sa nevladinom organizacijom Mundësia i Skupštinom mladih u Ferizaj pokrenuo je kampanju o prednostima u daljem profesionalnom razvoju osnovnoškolaca, odnosno učenika 9 razreda.

Caritas Kosova promotes vocational education

In the framework of the promotion of vocational schools in Ferizaj and Mitrovica, Caritas Kosova together with the NGO Mundësia and the Youth Assembly of Ferizaj started a campaign regarding the benefits in the further professional development of primary school students, namely 9th grade students.

Caritas Kosova kultivon dhe promovon: Dashuri, Solidaritet dhe Paqe