Ceremonia e ndarjes së granteve

17.07.2020

Në kuadër të projektit "Fuqizimi i të rinjve dhe grave drejt punësimit në rajonin e Ferizajt dhe Mitrovicës" i mbështetur nga zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë dhe Caritas France, Caritas Kosova ka shpërndarë 5 grante në Ferizaj dhe 6 grante në Mitrovicën e Jugut dhe Mitrovicën e Veriut për bizneset ekzistuese dhe të reja.

Përfituesit e granteve janë përzgjedhur pas një procesi të gjatë trajnimi në: menaxhim biznesi, marketing, menaxhim financiar dhe hartim të planit të biznesit.

Shpresojmë që përmes këtyre granteve të lehtësojmë punën e përfituesve përkundër pandemisë e cila ka ndikuar në masë të madhe tërë ekonominë.  

Caritas Kosova është gjithnjë e angazhuar që të mbështes fushën e punësueshmërisë si një nga aspektet kryesore edhe për përfshierjen sociale të komuniteteve të disavantazhuara.

 

Ceremonija dodele grantova

U okviru projekta „Osnaživanje mladih i žena prema zapošljavanju u regionu Ferizaj i Mitrovice“ koji podržava kancelarija Evropske Unije u Prištini i Caritas France, Caritas Kosova je podelio 5 grantova u Ferizaj i 6 grantova za Južnu I Severnu Mitrovicu za postojeća i nova preduzeća.

Primaoci grantova su odabrani nakon dugog procesa obuke iz oblasti: upravljanja poslovanjem, marketinga, finansijskog upravljanja i razvoja poslovnog plana.

Nadamo se da ćemo putem ovih grantova olakšati rad korisnicima uprkos pandemiji koja je u velikoj meri uticala na celokupnu ekonomiju.

Caritas Kosova uvek je posvećen podršci na polju zapošljivosti kao jednom od ključnih aspekata socijalne inkluzije zajednica u nepovoljnom položaju

 

Grants Award Ceremony

In the framework of the project "Empowering Youth and Women towards employment in Ferizaj and Mitrovica region" supported by the European Union office in Pristina and Caritas France, Caritas Kosova has distributed 5 grants in Ferizaj and 6 grants in South Mitrovica and Mitrovica North for existing and new businesses.

Grant recipients were selected after a long training process in: business management, marketing, financial management and business plan development.

We hope that through these grants we will facilitate the work of the beneficiaries despite the pandemic which has greatly affected the entire economy.

Caritas Kosova is always committed to supporting the field of employability as one of the key aspects for the social inclusion of disadvantaged communities.

Caritas Kosova kultivon dhe promovon: Dashuri, Solidaritet dhe Paqe