Konferenca Ndërkombëtare në lidhje me Trafikimin e Fëmijëve

26.11.2019

Caritas Kosova dhe rrjeti Euro-mesdhetar i organizatave Caritas, aktive në luftimin e rrjetit të trafikimit të qenieve njerëzore organizuan një Konferencë Ndërkombëtare në lidhje me Trafikimin e Fëmijëve, të mbajtur në Prishtinë, Kosovë, më 26 nëntor 2019 duke mbledhur më shumë se 116 ekspertë në fushën e luftimit të trafikimit të qenieve njerëzore nga 12 vende. Konferenca u organizua si rezultat përfundimtar i bashkëpunimit nëntë vjeçar në fushën e luftës kundër trafikimit të qenieve njerëzore me qëllim të promovimit të arritjeve të veta, si dhe një hulumtim veprimi për trafikimin e fëmijëve që u krijua në kornizën e bashkëpunimit Euro-Mesdhetar.

Caritas Kosova priti pjesëmarrës nga Caritasi i: Shqipërisë, Armenisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Bullgarisë, Francës, Jordanisë, Libanit, Sllovenisë, Spanjës, Turqisë dhe Ukrainës së bashku me ekspertë ndërkombëtarë nga RENATE, Rrjeti Global i Organizatave të Shoqërisë Civile anëtar i Kirgizstanit, Observatori Kombëtar i Krimit dhe Drejtësisë Penale nga Franca, Zyra e Prokurorit të Shtetit nga Kosova, Ambasada e SHBA-së në Kosovë - Departamenti i Drejtësisë, OSBE, anëtarja e Greta dhe gjithashtu ekspertë nga institucione publike të Kosovës dhe organizata joqeveritare. Konferenca iu kushtua 60 vjetorit të Deklaratës së të Drejtave të Fëmijëve dhe 30 vjetorit të Konventës për të Drejtat e Fëmijëve.

Ngjarja u konsistua nga një numër prezantimesh për hulumtimin, diskutimet në panel dhe vizita studimore në terren në Mitrovicë, Gjilan, Lipjan dhe Prishtinë.

Hulumtimi i veprimit "Fëmijët e padukshëm, një krim i pandëshkuar: VEPRO kundër trafikimit të fëmijëve!" u përgatit në një periudhë dy vjeçare në Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Francë, Jordan, Kosovë, Liban, Sllovaki, Ukrainë dhe Sekretariatin rajonal të Caritasit nga Evropa, Lindja e Mesme dhe Afrika e Veriut dhe po mbledh arritje të kërkimit kombëtar nga çdo vend në lidhje me fenomenet e trafikimit të fëmijëve. Hulumtimi përmban gjetje, shembuj të praktikave më të mira, studime të rasteve dhe rekomandime për parandalimin, identifikimin, mbrojtjen dhe mbështetjen për fëmijët viktima, profesionistë trainimi, avokimin, vetëdijësimin e publikut dhe rrjetëzimin.

Pjesëmarrësit e konferencës diskutuan në mënyrë aktive për fytyrat e ndryshme të trafikimit të qenieve njerëzore, trafikimit të fëmijëve në kontekstin e migracionit, në situata konflikti dhe punës së fëmijëve, si dhe perspektivat e ardhshme dhe sfidat kryesore në fushën e parandalimit, mbrojtjes, ndjekjes penale dhe programimit të luftës kundër trafikimit të qenieve njerëzore, veçanërisht në lidhje me fëmijët.

Konferenca u mbështet nga Secours Catholique/Caritas France dhe Ambasada e SHBA-së në Prishtinë.

Caritas Kosova kultivon dhe promovon: Dashuri, Solidaritet dhe Paqe