Fakte për 2019

0

Punonjës

0

Shërbime Shëndetësore dhe Sociale

0

Persona të cënueshëm të përkrahur dhe përfshirë në komunitet

0

Gra dhe të Rinj të trajnuar

0

Fëmijë të edukuar

Lajmet

Rezultatet e thirrjes për propozim të projekteve nga Kosova

Në kuadër të projektit SOCIETIES 2: "Support Of CSOs In Empowering Technical skills, Inclusion of people with disabilities and Eu Standards in Western Balkans, 2nd phase” financuar nga Bashkimi Evropian (numri i kontratës: 2020 / 414-634), publikohen rezultatet e projekt prozimeve të cilat do të financohen përmes granteve të vogla. Lexo më shumë

Çfarë bëjmë

Përkujdesi

Përkujdesi shëndetësor dhe përmirësimi i qasjes në shërbimet shëndetësore

Kohezioni Social

Përmirësimi i pozitës sociale të njerëzve në nevojë dhe zhvillimi i komunitetit për përfshirje dhe kohezion social

Punësueshmëria

Krijimi i parakushteve për rritjen e punësueshmërisë dhe të vetëpunësimit

Edukimi

Realizimi i së drejtës në edukim dhe arsim cilësor

Emergjencat

Ndihma në situatat e fatkeqësive natyrore dhe të konflikteve

Caritas Kosova kultivon dhe promovon: Dashuri, Solidaritet dhe Paqe

Partnerët