Facts about 2022

0

Employees

0

Health and Social services

0

Vulnerable persons supported and involved in the community

0

Trained Women and Youth

0

Educated children

News

What we do

Care

Health Care and Improved Access to Health Services

Social Cohesion

Improving the Social Position of People in Need and Developing a Community for Inclusion and Social Cohesion

Employability

Creating Preconditions for Increasing Employability and Self-Employment

Education

Realization of The Right to Quality Education

Emergencies

Assistance in Situation of Natural Disasters and Conflicts

Call for Proposals for Sub-Grant “CONEX Balkan: Covid-19 Nexus response for improving the socio-economic situation of marginalized people in 6 Western Balkan countries” Call for Proposals for Sub-Grant  “CONEX Balkan: Covid-19 Nexus response for improving the socio-economic situation of marginalized people in 6 Western Balkan countries”  Call for expert on feasibility analysis on behalf of Caritas Kosova for the project Your Job 2 Project SOCIETIES 2 is looking following experts: TRAINERS FOR REALIZATION OF NON-FORMAL TRAINING FTESË PËR TENDER - FORCIMI I QËNDRUESHMËRISË TE TË MOSHUARIT DHE PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZAURA GJATË COVID-19 DHE KATASTROFAVE TË ARDHSHME Invitation for bid - StopandHelp Thirrje për shprehje të interesit - Ekspert i Strategjisë për ngritje të fondeve Thirrje për shprehje të interesit - Ekspert i Burimeve Njerëzore POZIV NA TENDER - Predlozi projekata

Projekat „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i buduc╠üih katastrofa“ trogodišnja je inicijativa u regionu zapadnog Balkana, koju koordinira Crveni krst Srbije, a podržavaju Evropska unija, Austrijska razvojna agencija i Austrijski Crveni krst. Pokrenut krajem...
FTESE PER TENDER - Projekt Propozime

Projekti ‘’Forcimi i qëndrueshmërisë te të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara gjatë COVID-19 dhe katastrofave të ardhshme’’ është një iniciativë trevjeçare në rajonin e Ballkanit Perëndimor, e koordinuar nga Kryqi i Kuq i...
Call for Expert for accessible communication Announcement - Guidance Counsellor Call for Expert for accessible communication Call for Expert for accessible communication Call for Consultant Announcement - Guidance Counsellor CONTRACT SIGNING NOTICE SUPPLIES - SUPPLY WITH IN-KIND RELIEF ITEMS (FOOD AND NON-FOOD ITEMS) CONTRACT SIGNING NOTICE SUPPLIES - SUPPLY WITH IN-KIND RELIEF ITEMS (FOOD AND NON-FOOD ITEMS) Invitation for Application -Women, minorities, refugees, internally displaced persons (IDPs), and persons with disabilities from Prizren and Gjakova Regions. • To be motivated, open-minded, and interested to gain new skills. • Be ready for new experiences in job search and self-employment NOTICE ON THE DECISION OF THE CONTRACTING AUTHORITY - Procurement No. Cik-RC 002-2021 121 NOTICE ON THE DECISION OF THE CONTRACTING AUTHORITY - SUPPLY WITH IN-KIND RELIEF ITEMS (FOOD AND NON-FOOD ITEMS) CONTRACT NOTICE_Supplies_CaritasKosova_RC CONTRACT NOTICE - SUPPLY WITH IN-KIND RELIEF ITEMS (FOOD AND NON-FOOD ITEMS) TRAINERS FOR REALIZATION OF NON-FORMAL TRAINING - Application Form - Curricula Modul 1 - Social management - ToR Call for External Expert/ Project Evaluator - My Right – Inclusive Education in Armenia and Kosovo - ToR Ftesë për pjesëmarrje në trajnim për studentë të shkencave sociale / Invitation to participate in training for social science students Knowledge Management Consultant - Mitrovicë, Ferizaj Thirrje per shprehje te interesit - Auditimi per Caritas Kosova Call for painting service Call for video production Call for promotion material printing Call for internes Poziv za podnošenje predloga projekata/grantovi za organizacije civilnog društva

Caritas Kosova i Center for independent Living, u okviru projekta “SOCIETIES 2” koji finansira Evropska Unija objavljuju Javni poziv za podnošenje predloga projekata za organizacije civilnog društva iz Kosova.
Finansiraće se...
Thirrje për Propozime/Grante për Organizatat e Shoqërisë Civile

Caritas Kosova dhe Qendra Për Jetë të Pavarur në kuadër të projektit “SOCIETIES2” e financuar nga Bashkimi Evropian, shpallë thirrje publike për propozime të projekteve për organizatat e shoqërisë civile në...
THIRRJE - për Trajner/Ekspert në fushën e Arsimit Gjithëpërfshirës CALL FOR CANDIDATES – DEVELOPMENT OF NON-FORMAL TRAINING PROGRAMS FOR CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS

Publications

Caritas Kosova cultivates and promotes: Love, Solidarity and Peace

Partners